Oferta

Budowanie dróg

Mamy wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym budowaniu dróg od podstaw. Specjalizujemy się w robotach rozbiórkowych, budowaniu nowych konstrukcji nawierzchniowych, a także pracach brukarskich. Ponadto oferta zawiera wszystkie prace towarzyszące w postaci przepustów, umocnień
oraz oznakowania.

Wytwórnia Mas Bitumicznych

Na terenie zakładu funkcjonuje zmodernizowana w 2005 r. Wytwórnia Mas Bitumicznych MADRO Kraków z cyfrową kontrolą procesów produkcji. Maksymalna wydajność wytwórni to 120t/h. Duży nacisk podczas modernizacji WMB położono na zapewnienie odpowiednich norm ochrony
środowiska.

Rodzaje produkowanych mieszanek mineralno – bitumicznych:
– beton asfaltowy na warstwę podbudowy, wiążącą i ścieralną na wszystkie kategorie ruchu,
– mieszanki SMA na wszystkie kategorie ruchu,
– kolorowe mieszanki na ścieżki rowerowe.

Utrzymanie i remonty

W ramach oferty występuję również bieżące utrzymanie dróg na odpowiednim poziomie eksploatacyjnym. Wszelkiego rodzaju roboty konserwacyjne, frezowanie nawierzchni oraz uzupełnianie ubytków. 

Bieżące u trzymanie

Całoroczne utrzymanie dróg.
W okresie letnim naprawy, czyszczenie nawierzchni oraz koszenie trawy.
W okresie zimowym odśnieżanie dróg i ulic . Posiadamy pługi śnieżne oraz solarki do utrzymania dróg, placów , parkingów w odpowiednim stanie użytkowym.

Laboratorium

W celu zapewnienia najwyższej jakości wykonywanych mieszanek mineralno – bitumicznych przy wytwórni funkcjonuje laboratorium zakładowe na bieżąco kontrolujące procesy produkcyjne i ich efekty.

Badania gruntów i kruszyw, laboratoryjne i w terenie:
– określenie przydatności gruntów do wykonywania robót ziemnych,
– badanie wskaźnika zagęszczenia gruntów metodą Proctora,
– określanie maksymalnej gęstości oraz wilgotności optymalnej dla gruntów/kruszyw wg metody Proctora,
– skład granulometryczny (przesiew),
– badanie wytrzymałości na ściskanie gruntów stabilizowanych,
– badanie wytrzymałości na ściskanie mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym,
– określanie wskaźnika piaskowego dla gruntów i kruszyw,
– badanie zagęszczenia gruntów niespoistych sondą dynamiczną SD – 10,
– badanie nośności i zagęszczenia płytą dynamiczną,
– badanie nośności i zagęszczenia warstw konstrukcyjnych płytą statyczną VSS,
– projektowanie recept na grunty/ kruszywa/ mieszanki stabilizowane cementem oraz innymi
spoiwami hydraulicznymi,
– określenie przydatności kruszyw do wykonywania podbudów z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie,
– wykonywanie odwiertów geotechnicznych w celu sprawdzenia konstrukcji nawierzchni oraz
zalegających gruntów,
– gęstość nasypowa kruszyw w cylindrze w stanie luźnym i utrzęsionym,
– określanie wilgotności gruntów/kruszyw.

Badania asfaltów, mieszanek mineralno – bitumicznych:
– badanie penetracji oraz temperatury mięknienia asfaltów drogowych,
– oznaczanie gęstości oraz gęstości objętościowej,
– określanie zawartości lepiszcza,
– oznaczanie składu ziarnowego mieszanek mineralno – bitumicznych,
– badanie spływności lepiszcza,
– badanie odporności na działanie wody ITSR.

Badania warstw bitumicznych w terenie:
– określanie grubości warstw, zagęszczenia oraz zawartości wolnych przestrzeni na podstawie próbek
wyciętych z nawierzchni,
– badanie równości podłużnej za pomocą planografu,
– pomiar równości łatą.

Badania betonów:
– badanie wytrzymałości betonu na ściskanie,
– badanie nasiąkliwości betonu.

Kruszywa

Treść wkrótce…

Usługi transportowe

Bogaty dostęp do środków transportu jest również atutem naszej firmy. Jesteśmy w posiadaniu dynamicznie rozwijającej się floty pojazdów oraz maszyn różnego przeznaczenia. Ciągniki siodłowe wraz z naczepami oraz wywrotki w naszej firmie to standard.

Wynajem sprzętu

Możliwość wynajmu wybranego sprzętu jest w zasięgu ręki. Odpowiednio przeszkolona kadra operatorów dołoży wszelkich starań, aby wykonane usługi były na najwyższym poziomie.

Posiadamy maszyny do:

Robót ziemnych:
– Koparki
– Ładowarki
– Równiarki

Walce:
– Do robót ziemnych
– Stalowe
– Gładkie
– Ogumione

Rozkładarki Mas Bitumicznych
Frezarki
Układarki poboczy
Skrapiarki