Informacje Ogólne

Wezwanie do złożenia dokumentów oraz weryfikacji

Szanowna Pani/ Szanowny Panie,

 

W związku z obowiązkiem dematerializacji akcji spółek akcyjnych niepublicznych (nienotowanych na giełdzie papierów wartościowych), w imieniu Spółki wzywamy Panią/ Pana do złożenia posiadanych przez Panią/Pana dokumentów akcji w Spółce, względnie zweryfikowania aktualnych wpisów w księdze akcyjnej w zakresie posiadanych akcji.

 

Niniejsze wezwanie będzie powtarzane zgodnie z wymogami przepisów prawa.

 

Od 1 marca 2021 r. nabycie akcji albo ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego następuje z chwilą dokonania w rejestrze akcjonariuszy wpisu wskazującego nabywcę albo zastawnika albo użytkownika, liczbę oraz rodzaj, serię i numery albo odrębne oznaczenia, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, nabytych albo obciążonych akcji. 

 Rejestr akcjonariuszy będzie jawny dla spółki i każdego jej akcjonariusza. Akcjonariusze będą mogli żądać wydania w formie papierowej lub elektronicznej informacji zawartych w rejestrze akcjonariuszy.