Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

30 września, 2020 @ 5:00 pm

Poddębice, 15.09.2020 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.09.2020 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 108.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do  podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok.
 11. Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z obowiązków wykonanych za 2019 rok.
 12. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z obowiązków wykonanych za 2019 rok.
 13. Weryfikacja składu Rady Nadzorczej i wybór/potwierdzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 14. Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy posiadającego uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
 15. Zamknięcie obrad.

KOMUNIKAT

Z uwagi na obowiązujące obostrzenia dotyczące zgromadzeń i zaleceń GIS związanych z ogłoszonym stanem epidemii koronawirusa COVID – 19 dla celów organizacyjnych oraz zapewnienia bezpieczeństwa uczestników prosimy o przestrzeganie zaleceń takich jak:

zachowanie minimum 1,5 m dystansu

– zakrywanie ust i nosa.                                                                       

DZIĘKUJEMY