Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.06.2021

Poddębice, 16.06.2021 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza

Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30.06.2021 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzka 108.

Porządek obrad :

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 3. Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do  podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2020 rok.
 6. Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2020 rok.
 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2020 rok.
 8. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2020 rok.
 9. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2020 rok.
 11. Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z obowiązków wykonanych za 2020 rok.
 12. Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z obowiązków wykonanych za 2020 rok.
 13. Zamknięcie obrad.

Za Zarząd                    Jan Zawadzki  Prezes Zarządu