Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 18.12.2020

Poddębice, 04.12.2020 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusza

   Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114, REGON 730936009, informuje, że zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 18.12.2020 roku na godzinę 16.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy ul. Łódzkiej 108.

Porządek obrad :

  • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
  • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
  • Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
  • Przyjęcie porządku obrad.
  • Podjęcie uchwały w zakresie zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wszystkich zawartych przez Zarząd Spółki w 2020 r. umów pomocowych uzyskanych przez Spółkę w ramach ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych,
  • Zamknięcie obrad.