Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 30.09.2020

Poddębice, 15.09.2020 r.

Szanowna Pani/Szanowny Pan/Firma Akcjonariusz

   Zarząd Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Poddębicach, wpisanego do rejestru przedsiębiorstw prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi  XX Wydział Gospodarczy Krajowego  Rejestru Sądowego KRS nr 0000058127, NIP 8281255114,
REGON 730936009, informuje, że zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
na dzień 30.09.2020 roku na godzinę 17.00 w siedzibie Spółki w Poddębicach przy
ul. Łódzkiej 108.

Porządek obrad:

 • Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy , wybór Przewodniczącego i Sekretarza.
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • Stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy do podejmowania uchwał.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za 2019 rok.
 • Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności za 2019 rok.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2019 rok.
 • Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2019 rok.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
 • Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2019 rok.
 • Udzielenie pokwitowania Zarządowi Spółki z obowiązków wykonanych za 2019 rok.
 • Udzielenie pokwitowania Radzie Nadzorczej z obowiązków wykonanych za 2019 rok.
 • Weryfikacja składu Rady Nadzorczej i wybór/potwierdzenie poszczególnych członków Rady Nadzorczej Spółki.
 • Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy posiadającego uprawnienia do prowadzenia rachunków papierów wartościowych.
 • Zamknięcie obrad.